Consensus Building

Consensus Building

Beleidsontwikkeling over maatschappelijke vraagstukken, besluitvorming over en uitvoering van ruimtelijke projecten zijn vaak langdurige processen waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Verschillende bedrijven, overheidslagen en vaak ook belangenorganisaties en georganiseerde of individuele burgers.

Open lockEen risico bij deze multi-party processen is dat ze vaak onvoorspelbaar zijn en het risico dragen dat meningsverschillen via juridische procedures tot vertragingen, grote frustraties en budgetoverschrijdingen leiden. Om zulke trajecten efficiënt, kosteneffectief en met een duidelijke tijdpad te doorlopen is de methode van consensus building ontwikkeld.

Door het in kaart brengen van de onderwerpen (issues) en belanghebbenden (stakeholders) en deze in een gestructureerd proces samen te laten werken, creëer je inzet en draagvlak om gezamenlijk tot oplossingen te komen. De verschillende standpunten en visies van betrokkenen hebben een functie in het proces, ze geven dynamiek en ruimte om de taart van mogelijke oplossingen te vergroten.

Dialoog

Er zijn diverse manieren om een dialoog te structureren. Het kan gaan om dialoogtafels, het oprichten van een platform of netwerk of een aantal bijeenkomsten met een duidelijke agenda. In de basis gaat het er om dat alle partijen evenwaardig aan bod komen en de kans krijgen hun standpunt en belangen naar voren te brengen. Een dialoog werkt verrijkend omdat het de kans biedt om ook van de ander te horen of te leren en daarmee in de eigen of gezamenlijke context op voortgebouwd kan worden.

Deal facilitation

Bij deal facilitation is er geen sprake van een conflict, maar een wens om snel en efficiënt met elkaar tot een akkoord te komen. Met een gestructureerd onderhandelingsproces wordt complexe materie inzichtelijk, komen werkelijke belangen op tafel en worden heldere afspraken gemaakt over inhoud, uitvoering en opvolging.

Stakeholder engagement

Bij stakeholder engagement gaat het om het in kaart brengen van (potentieel) belanghebbenden rondom een project of maatschappelijk vraagstuk. Vervolgens wordt met deze stakeholders samen een proces ontwikkeld om het project of maatschappelijk vraagstuk uit te werken en uit te voeren. Dit vergt een relatief grote investering ‘aan de voorkant’ of ontwikkelfase,. Ervaring leert dat die zich terugbetaalt in een gedragen uitvoering waarbij geen of minder tijd en kosten verloren gaat door conflicten en juridische procedures. De relaties die worden opgebouwd dragen ook in de toekomst bij aan effectieve samenwerking.

Onderhandelen

Net als bij deal facilitation wordt een onderhandelingsproces gestart, met als doel een overeenkomst bereiken waarbij de doelstellingen en belangen van alle partijen gediend zijn en die voor iedereen aanvaardbaar is. In dit proces worden onder meer onderhandelingsvaardigheden en creatieve technieken ingezet.

Coaching

Vanuit het gedachtengoed van de solution focused coaching begeleid ik projectleiders, – medewerkers en/of managers in het vergroten van hun persoonlijke effectiviteit, zodat ze met meer vertrouwen, inzicht en creativiteit duurzaam en doelgericht kunnen opereren.